Ceòl agus bhideothan Gàidhlig airson Bun-sgoil agus Tràth-bhliadhnaichean.

Òran na Cloinne Bige 1

 • Tha Bàta Seòladh air a Chuan
 • Digear Dhomhnaill Ruaidh
 • O Cò ghoid am bonnach?
 • Luchag Bheag
 • Danaidh Beag an Dràgon
 • Air là breagha samhraidh
 • Fear a' bhainne
 • An deigh
 • Tha Pàdraig a' bualadh le aon òrd
 • 'S i le cabhaig sios am bealach
 • Splis! Splais!
 • Santa Claus
 • Uiseag Bheag Dhearg
 • Bodach-Sneachda
 • An Tractor
 • Ràith a' gheamhraidh
 • Tha sinn a’ dol dhan sù an-dràsta
 • Bodach beag annasach
 • Èisg Bhig
 • Crathaidh mi mo làmhan

Òran na Cloinne Bige 2

 • Am Post
 • Bus Mòr
 • Bàta Sheumais
 • Bai Ù Ohò
 • Aon Chorrag Bheag
 • Hò, hò, hò ars an cat mòr glas
 • Seas Suas Dìreach, Sìn Suas Àrd
 • Tha mise mòr; tha luchag beag
 • Nead na Lacha sa Luachair
 • Còig bonnaich bheaga
 • Huis Huis Air an Each
 • Cuir do làmhan air do cheann
 • Itean Penelope
 • Tha Bonaid Orm A-nis
 • T-ring, t-ring cò tha siud?
 • Sum, sum, sum ars an rocaid
 • Bodach Mòr na Nollaig
 • Sneachda Geal a’ Tuiteam
 • Trèan ann an cabhaig, ò tha!
 • Seo mo Bhaga

Cluich a h-uile òran.