Òrain Ghàidhlig airson tràth-bhliadhnaichean agus bun-sgoil.
Flowers

Saoghal na Cloinne Bige

Òrain dhut fhèin agus do phàiste

CnES Foghlam · Saoghal na Cloinne Bige

Èist air an t-seirbheis sruthaidh agad

Evelyn Coull NicLeòid

Evelyn a’ bruidhinn mun phròiseact

Na faclan

Seinn na h-òrain

1. Siuthad a Leanaibh- Lyrics

2. Dùisg a Ghaolag- Lyrics

3. Madainn Mhath- Lyrics

4. Tha Aodach Spaideil Ùr Orm- Lyrics

5. Nigh do Làmhan- Lyrics

6. Gum Faigh mo Leanabh Lite- Lyrics

7. M’ fhiaclan- Lyrics

8. Brògan is Baraillean- Lyrics

9. Chaidh mi Cuairt A-mach an Rathad- Lyrics

10.Thèid Sinn do na Bùithtean- Lyrics

11.Feasgar Math- Lyrics

12. Norrag Bheag- Lyrics

13. Cuiridh mi orm mo Bhòtannan- Lyrics

14. Tha Sinne a’ Falbh air Cuairt- Lyrics

15. Taigh mo Ghranaidh- Lyrics

16. ’S fheàrr dhomh tilleadh dhachaigh- Lyrics

17. Am Bèibidh- Lyrics

18. Huis, Huis air an Each- Lyrics

19. Ò Ithidh mi mo Bhiadh- Lyrics

20. Nighidh mi mo Làmhan (Bùrn)- Lyrics

21. Nighidh mi mo Làmhan (Uisge)- Lyrics

22. Seall air na Builgean- Lyrics

23. Leugh Stòiridh- Lyrics

24. Àm Leapa- Lyrics

25. Gaol Beag Thu- Lyrics

26. Tìoraidh- Lyrics

Credits