Bhideothan de Evelyn Coull NicLeòid agus a nighean Isabelle a ’bruidhinn sa Ghàidhlig.
Flowers

Seiseanan Cluich

Cupa ti airson robaid

Beathaichean

Co tha a 'tighinn

Da bhrog

Cupa ti agus brogan

Cuir ort d' ad

Cuir ort do sheacaid