Tha Dileab na àrd-ghinealach eadar-ghinealach agus pròiseact dà-chànanach a ’sgrùdadh dìleab ceithir de na prìomh bhuaidhean sòisealta air Innse Gall a-muigh ma 100 bliadhna mu dheireadh.

Dileab Air a' Chuan 2020

  • Còisir Sir E Scott
  • Cearcall a’ Chuain
  • An Ciaòra
  • An Ataireachd Àrd
  • Dileab Anthem - Calling Out

Dileab 2018

  • The Nicolson Institute Trad Orchestra - Eilean Fraoich
  • Eilean Beag Donn a Chuain - Balaich Mhicneacail
  • Highland Cathedral - The Nicolson Institute Trad Orchestra Wind Band Pipers and Choir
  • Katie Graham - Raoir Reubadh
  • Sir E Scott Junior Choir - Oran Na Maighdean Mhara