Deasbaid Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean

Deasbad

Home News Gallery History

Fàilte gu làrach-lìn Deasbaid Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean

Tha Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean ag amas air sgilean conaltraidh òigridh a’ leasachadh
tro mheadhan na Gàidhlig agus a’ brosnachadh ceangalan eadar sgoilearan bho air feadh Alba.

Cuairt deireanach Deasbad Sgoiltean BT Alba

Deasbaid Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean

Iarr-chuairt dheireanach 2012

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu:
Dena Anne NicLeòid
deasbad@gmail.com