Ceòl agus bhideothan Gàidhlig airson Bun-sgoil agus Tràth-bhliadhnaichean.

Ceòl Gàidhlig

CnES Foghlam · Ceòl Gàidhlig

Tagh òran

 • Tha Leòmhann a' cadal a nochd Faclan
 • Mòrag bheag nighean Mhurchaidh an t-saoir Faclan
 • Stocainnean Daoimean Faclan
 • Leis an Lurgainn Faclan
 • Chì mi n' Geamhradh Faclan
 • Bha mi latha samhraidh Faclan

 • Bàta Sheumais Faclan
 • Baile Steòrnabhagh Faclan
 • An Tractar a th' agamsa Faclan
 • An Tèid thu leam a Mhàiri Faclan
 • An Cat anns an Ad Faclan
 • 'S cian an cian bho dh' fhàg mi Leòdhas Faclan

Cluich a h-uile òran.