Fiosrachadh agus goireasan airson Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar bho Chomhairle nan Eilean Siar.
Ceol
Flowers

Taisbeanach mu FtMnaG

Le Evelyn Coull Nicleòid

Ar Goireasan

Cuir post-d thugainn airson goireasan.

Ar Pròiseactan

Thoir sùil air cuid den obair eile againn

e-Cèilidh

Thoir sùil air cuid de na e-Ceilidhean

Deasbad

Thoir sùil air seann dheasbadan

Ceòl Gàidhlig

Seinn le Fionnlagh Mac a’ Ghobhainn

Dìleab

Coimhead air na cuirmean a-rithist

Chan eil e a-riamh ro thràth

Le Evelyn Coull Macleod


Ar Sgoiltean

Coimhead air feadhainn de na sgoiltean againn a' bruidhinn mu fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Sgoil Thunga

Bun-sgoil Steòrnabhaigh

Flowers